اساتید مصلحت اندیشی بیهوده را کنار بگذارند

 
 

روحانیت فرمانده جنگ نرم است | اساتید مصلحت اندیشی بیهوده را کنار بگذارند

نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه فرماندهی جنگ نرم دردست روحانیت قرار دارد، گفت: نیازمند اساتیدی هستیم که مصلحت اندیشی های بیهوده راکنار بگذارند.