حوزه های علمیه نقش ویژه ای در تبیین و تعمیق سیره رضوی دارند

 
 

حوزه های علمیه نقش ویژه ای در تبیین و تعمیق سیره رضوی دارند

حوزه های علمیه نقش ویژه ای در تبیین و تعمیق سیره رضوی دارند عضو اتاق تبلیغ خراسان گفت: حوزه های علمیه به عنوان نزدیکترین مجموعه های کشور به ساحت اهل بیت و پرچمداران جریان های دینی نقش ویژه ای در ترویج سیره رضوی دارند.