ضرورت تقویت فعالیت های طب اسلامی در کشور

 
 

ضرورت تقویت فعالیت های طب اسلامی در کشور

آیت الله علوی گرگانی مطرح کرد؛ ضرورت تقویت فعالیت های طب اسلامی در کشور حضرت آیت الله علوی گرگانی با بیان این که منابع اسلامی ما سرشار از توصیه های درمانی و سلامت است بر ضرورت تقویت فعالیت های طب سنتی اسلامی در کشور تأکید کرد.