عمل به توصیه های عالمان و دلسوزان انقلاب سبب حل مشکلات می شود

 
 

عمل به توصیه های عالمان و دلسوزان انقلاب سبب حل مشکلات می شود

حضرت آیت الله سبحانی تأکید کرد: در هر رشته ای که عالم داریم و برای کشور دلسوزی می کنند باید از آن تبعیت کنیم تا وضعیت زندگی جامعه بهبود پیدا کند.